Mätningstjänster för alla typer av byggprojekt

Tryggt - noggrant - smidigt

Mätningstjänster för alla typer av byggprojekt

Tryggt - noggrant - smidigt

Utstakning och lägeskontroll för bygg och markanläggning

Välkommen till Mätcirkeln i Svverige AB – din certifierade mätpartner inom lägeskontroller och utstakningar i Stockholm. Vi har utfört tjänster inom detta område länge och är godkända av samtliga kommuner att utföra lägeskontroller.

Är du intresserad av att beställa en utstakning eller lägeskontroll i Stockholm? Kontakta ett kunnigt företag med erfarna och välutbildade lantmätare och tekniker. Vi har de senaste mätverktygen och certifierad personal som ser till att allt går rätt till. 

Kontakta oss för att beställa våra tjänster eller för att få mer information!


Lägeskontroll för bygglov och startbesked

Med hjälp av en lägeskontroll visar vi att nybyggnationer eller tillbyggnader har byggts enligt gällande bygglov. En lägeskontroll behöver bara utföras om det framgår av beskedet om startbesked eller om det är ett krav från bygglovshanteraren. I dessa fall måste du lämna in ett intyg om att en lägeskontroll är utförd för att du ska få ett startbesked.

Utstakning Stockholm utförd av erfarna utsättare

Det är viktigt att utstakning och lägeskontroll utförs korrekt av certifierade mätningstekniker. Detta för att exempelvis bygglov eller startbesked skall gälla som överenskommet.

En dåligt genomförd utstakning eller lägeskontroll kan leda till förseningar och stora kostnader för ett bygge – oavsett om det gäller en ny villa, markanläggning eller större byggarbetsplatser.

Vi har många års erfarenhet av utsättning och inmätning för nybyggnationer, vägar, gator, flygfält, ledningar med mera. Allt från enklare mätningar till mer avancerade. Vi utför både grovutstakning, som när det behöver sprängas eller grävas, och finutstakning för att visa var bygget skall uppföras.

Utsättning – för ett effektivt grundarbete

För att bygget skall hamna på rätt plats och hålla sig till de planer som gjorts kring form och höjd så behövs det göras en utsättning av certifierad mätpersonal. I detta skede kan man även markera var exempelvis el och vatten skall röra sig och var uttag skall ske.

Det är viktigt att följa de planer och ritningar som finns och som legat till grund för bygglov eller startbesked. En lägeskontrollant kommer in lite senare i bygget och mäter så att allting håller sig inom tidigare bestämda ramar. Genom att göra ett bra grundarbete kan sedan bygget fortsätta utan kostsamma och besvärliga ändringar i efterhand.

Utstakning

Serviceinriktade mätkonsulter

Att ha en en god kommunikation är A och O inom byggbranschen. De utsättare och tekniker som jobbar med oss är lätta att kontakta och prata med om du behöver rådgivning eller vill prata om det löpande arbetet. 

Under åren har vi byggt upp ett omfattande nätverk av samarbetspartners och kunder. Genom tydlig kommunikation och uppföljning arbetar vi kontinuerligt för att förbättra och effektivisera våra mätmetoder och arbetssätt i varierade bygg- och anläggningsprojekter.

För oss är det bra med tydlighet och vi blir bara glada om vi får respons och återkoppling. Genom samtal med våra kunder kan vi utvecklas och förbättra våra tjänster och produkter.


Moderna mättekniker och metoder

Alla byggen kräver inte lägeskontroll eller utstakning, detta görs bara när Byggnadsnämnden anser att det behövs. Utstakning eller lägeskontroll kan krävas även om det inte finns krav på bygglov, som till exempel vid uppförande av friggebod eller attefallshus.

Våra mätningstekniker använder modern utrustning och är vana att göra arbeten för både stora byggföretag och små privata byggprojekt. De är välutbildade och certifierade för den här typen av arbete och genomför sin uppgift med största noggrannhet.

Även vid mindre tillbyggnader kan det bli ett känsligt läge, exempelvis mellan grannar, och då är det viktigt för grannsämjan att utbyggnaden sker efter exakta angivelser. Stockholm med omnejd är attraktivt att bygga på och här är det oftast väldigt angeläget att vara grundlig med sin utstakning och lägeskontroll.

Lägeskontroll när du behöver det

Den här typen av kontroll visar om byggnadens storlek, form, mått, läge och höjd stämmer med startbeskedet eller bygglovsbeslutet.

En lägeskontroll görs vanligen när formen till grunden är klar men innan gjutningen av plattan startar. I den här fasen kan en lägeskontroll utföras och då finns det tid och möjlighet att rätta till sådant som blivit fel.

Det är tryggt för dig som ansvarig att veta att bygget följer ritningar och planering så att du inte behöver gå tillbaka och göra om. Precis som med utstakning är lägeskontroll något som görs när byggnadsnämnden tror att det behövs och inget man skall vara vårdslös med.

Rutinerade utsättare med kunskap

Våra utsättare och mätningstekniker mäter och stakar ut tydligt så att byggnaden kan uppföras på rätt sätt vid rätt plats. De har god erfarenhet, utbildning och kunskap om olika typer av byggen, grunder och ytor.

Vi har mätkonsulter som du kan lita på! Vi uppdaterar kontinuerligt våra rutiner, redskap och arbetssätt så att vi använder den senaste tekniken och nyutvecklade arbetsmetodik. Såklart följer vi de nya lagar och föreskrifter som kommer. Vi arbetat länge med utstakning och lägeskontroll så vi vet och känner på oss om det uppstår en situation där man behöver dubbel- eller till och med trippelkolla så att allt stämmer.

Hör av dig till oss idag för professionell och grundlig utstakning eller lägeskontroll!

Vi hjälper dig med utstakning och lägeskontroll!